Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych CAR-HOUSE S.C. przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Informujemy, że udostępnione dane są przetwarzane przez firmę CAR-HOUSE S.C. z siedzibą w Łodzi, ul. Nefrytowa 46, 91-360 Łódź, filia ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź.


Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej, jako „RODO” (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CAR-HOUSE S.C. z siedzibą w Łodzi, ul. Nefrytowa 46, 91-360 Łódź, filia ul. Kasprzaka 6, 91-083 Łódź. (dalej: CAR-HOUSE S.C.);
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów ze strony internetowej sklepu CAR-HOUSE S.C., której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO;
b. ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów ze strony sklepu CAR-HOUSE S.C., na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) RODO;
c. marketingowym, w tym udziału w akcjach promocyjnych dotyczących produktów ze strony sklepu CARHOUSE S.C., po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
d. otrzymywania informacji handlowych od firmy CAR-HOUSE S.C., w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
e. uczestnictwa w programie lojalnościowym firmy CAR-HOUSE S.C., po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 1 a) i b) powyżej, będą przechowywane do czasu obowiązywania okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi za wady produktów ze strony sklepu CARHOUSE S.C., a przetwarzane w celach wskazanych w pkt. 1 c)-e) – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez firmę CAR-HOUSE S.C. działań handlowych,
marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu lojalnościowego.
3. W przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana produktu ze strony sklepu MX Nowicki dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia
zamówienia.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych
Osobowych – PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt. 1 a) i b) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży
Pani/Panu produktów ze strony sklepu CAR-HOUSE S.C.;
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny czynników osobowych, zachowań, preferencji co do wyboru produktu określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia produktu, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dostosowanie oferty produktu bez interwencji ludzkiej.
8. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: CAR-HOUSE S.C., kancelaria prawna m.in. celem dochodzenia roszczeń, zewnętrzne biuro rachunkowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie oraz inne podmioty prawa
upoważnione na podstawie przepisów prawa.
10. Sklep internetowy powiązany jest z narzędziami analitycznymi Google Analitics udostępnianymi przez „Google”
(Google, Inc.), które służą profilowaniu klientów w celach lepszego dopasowania jakości usług.